Home เเบบฟอร์มการบริการ
ข้อมูลสารสนเทศ
รายงานสรุปจำนวนวัด พระภิกษุ และสามเณรในจังหวัดปราจีนบุรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ (ศูนย์เทคโนฯ)   
วันอาทิตย์ที่ 08 กันยายน 2013 เวลา 05:46
จำนวนวัดในจังหวัดปราจีนบุรี
วัดมีพระสงฆ์ทั้งจังหวัดปราจีนบุรี 393 วัด
มหานิกาย 365 วัด
ธรรมยุต 28 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด
พระอารามหลวง 2 วัด
มหานิกาย 1 วัด
ธรรมยุต 1 วัด
วัดราษฎร์ 391 วัด
มหานิกาย 364 วัด
ธรรมยุต 27 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด

 

จำนวนพระภิกษุและสามเณรในจังหวัดปราจีนบุรี
พระภิกษุ 4,422 รูป
มหานิกาย 3,780 รูป
ธรรมยุต 642 รูป
สามเณร 371 รูป
มหานิกาย 346 รูป
ธรรมยุต 25 รูป

ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2556

LAST_UPDATED2
 
ประวัติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เทพ   
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2010 เวลา 00:00

ประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

                              เนื่องจากการปฎิรูประบบราชการ ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล  ส่งผลให้มีการประกาศบังคับใช้  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง  กรม พ.ศ. 2545  และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2545  ซึ่งกำหนดให้มีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐ โดยการทำนุ บำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธสาสนา  ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครอง และส่งเสริมงานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทางศาสนา
                              แต่เนื่องจากโครงสร้างส่วนราชการ ขาดหน่วยงานระดับพื้นที่ในส่วนภูมิภาค จึงไม่สามารถปฎิบัติภารกิจรองรับ  การกระจายอำนาจจากส่วนกลางในกิจการพระพุทธศาสนา และสนองงานคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงได้จัดตั้ง ส่วนราชการเป็นการภายในมีฐานะเทียบเท่ากอง เรียกว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  ปฎิบัติหน้าที่ในระดับจังหวัด  ตามการแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทย รวม  75 จังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ขึ้นตรงอยู่ในบังคับบัญชา ของผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนั้น ๆ
                              ต่อมาในปี พ.ศ.2549 ได้มีการออกกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เป็นราชการส่วนภูมิภาคตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

 

LAST_UPDATED2
 


เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document