การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

ITA 2566
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี

เพื่อรองรับ การประเมิน การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

ข้อมูลพื้นฐาน
O1 ►โครงสร้างองค์กร ►https://pri.onab.go.th/th/content/page/index/id/295

O2 ►ข้อมูลผู้บริหาร ►https://pri.onab.go.th/th/content/page/index/id/11
O3 ►อำนาจหน้าที่ ►https://pri.onab.go.th/th/content/page/index/id/3
O4 ►แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ►https://www.onab.go.th/th/content/category/detail/id/4/iid/43805
O5 ►ข้อมูลการติดต่อ ►https://pri.onab.go.th/th/content/page/index/id/29
O6 ►กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ►https://pri.onab.go.th/th/content/page/index/id/321

ข่าวประชาสัมพันธ์
07 ►ข่าวประชาสัมพันธ์ ►https://pri.onab.go.th/th/content/category/articles/id/696/cid/835

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 ►Q&A ►
O9 ►Social Network ►https://pri.onab.go.th/th/page/item/index/id/18

O10 ►นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ►https://pri.onab.go.th/th/content/category/detail/id/108/iid/43899

การบริหารงาน การดำเนินงาน
O11 ►แผนดำเนินงานเเละการใช้งบประมาณประจำปี ►

O12 ►รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน เเละการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ►https://pri.onab.go.th/th/content/category/detail/id/108/iid/43986
O13 ►รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ►https://pri.onab.go.th/th/content/category/detail/id/108/iid/40340

การปฏิบัติงาน

O14 ►คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ►https://pri.onab.go.th/th/content/page/index/id/43600

การให้บริการ
O15 ►คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ►https://www.onab.go.th/th/content/category/index/id/16
O16 ►ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ►https://pri.onab.go.th/th/content/category/detail/id/108/iid/43897
O17 ►รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ►https://pri.onab.go.th/th/content/category/detail/id/108/iid/43898
O18 ►E–Service ►https://www.onab.go.th/th/weblink/item/index/id/1

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O19 ►แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ►https://pri.onab.go.th/th/content/category/detail/id/837/iid/35921
O20 ►ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ►https://pri.onab.go.th/th/content/category/detail/id/1135/iid/40245

O21 ►สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ►
O22 ►รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ►

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O23 ►นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ►https://pri.onab.go.th/th/content/category/detail/id/7/iid/44379
O24 ►การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ►
O25 ►หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ►
O26 ►รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ►

การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ

O27 ►แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ ►https://www.onab.go.th/th/content/page/index/id/18577
O28 ►ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ

 ►http://www.onab.emworkgroup.co.th/th/eform/category/form/id/1/iid/3

O29 ►ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ ►https://pri.onab.go.th/th/content/category/detail/id/108/iid/44383

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O30 ►การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ►https://pri.onab.go.th/th/content/category/detail/id/108/iid/44384

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต นโยบาย No Gift Policy

O31 ►ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ►https://pri.onab.go.th/th/content/category/detail/id/108/iid/44273

O32 ►การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ►

O33 ►การรายงานผลนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O34 ►การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ►
O35 ►การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ ►

แผนป้องกันการทุจริต
O36 ►แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ►https://pri.onab.go.th/th/content/category/detail/id/108/iid/44376
O37 ►รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ►
O38 ►รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ►

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O39 ►ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ►https://clean.onab.go.th/th/content/category/detail/id/840/iid/4640

O40 ►การขับเคลื่อนจริยธรรม ►
O41 ►การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ►

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 ►มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ►
O43 ►การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ►

 


image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 133,082