อัตรากำลัง

ทำเนียบบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี 

 

 นางวารินทร์  สิกขชาติ

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี

ว่าที่ร้อยตรี รังสิยศ งามฤทธิ์

นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

กลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา

 

     vvvvvvvvvvvvv    vvvvvvvvvvvv    vvvvvvvvvvvv 
นางนงลักษณ์  แดงรัศมีโสภณ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
      นางสาวธารทิพย์  เจนสัญญายุทธ     นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  

       นายอรรถพงศ์  จันทร์แก้ว      นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

  นางสาวธีรตา  ซื่อตรง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
         
   

        นางรัชกร  พลาหาญวิชญ์           นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

         นางสาวณิชนันทน์ ธรรมสุนทร          นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ