วัดใหม่ดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ประวัติวัด

ชื่อวัดใหม่ดงกระทงยาม ตั้งอยู่ที่บ้านดงกระทงยาม หมู่ที่ 3 ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดนิกายมหานิกาย พิกัดของวัด 13.960101,101.451800 ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่(รวม) 10ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน 1 แปลง ลำดับที่ 1 น.ส.๓ เลขที่ 52521 อาณาเขตวัด ทิศเหนือ จดถนนสาธารณะประโยชน์ ทิศใต้ จดที่ดินส่วนบุคคล ทิศตะวันออก จดถนนสาธารณะประโยชน์ ทิศตะวันตก จดที่ดินส่วนบุคคล มีกรรมสิทธ์ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง ลำดับที่ 1 โฉนด เลขที่1059 อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ลำดับที่ 1 อุโบสถ กว้าง 8 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2475รูปแบบ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำดับที่ 2 ศาลาการเปรียญ กว้าง 15 เมตร ยาว 28 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2492 รูปแบบอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ลำดับที่ 3 หอสวดมนต์ กว้าง 7 เมตร ยาว 12 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2521รูปแบบ อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ลำดับที่ 4 วิหาร กว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2520 รูปแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำดับที่ 5 ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 15 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2545รูปแบบ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำดับที่ 6 ศาลาบำเพ็ญกุศล กว้าง 12 เมตร ยาว 22 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2555 รูปแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อื่นๆ ณาปนสถาน 1 หลัง หอกลอง 1 หลัง โรงครัว 2 หลังโรงพัสดุ 1 หลัง เรือนรับรอง 1 หลัง ปูชนียวัตถุ ประกอบด้วย พระประธานประจำอุโบสถ กว้าง 59 นิ้ว ปางมารวิชัย พระประธานประจำศาลาการเปรียญ กว้าง 59 นิ้ว ปางมารวิชัย การศึกษา การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสมาแล้วทั้งสิ้น จำนวน 12 รูป ลำดับที่ 1 พระป้านทาม ลำดับที่ 2 พระบุดตา ลำดับที่ 3พระดวงดี ลำดับที่ 4 พระวันดี ลำดับที่ 5 พระนอน ลำดับที่ 6 พระครูบรรหารธรรมกิจ ลำดับที่ 7 พระครูอุดมวฒิญาณ ลำดับที่ 8 พระอธิการบุญมี ตั้งแต่ พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ.2524 ลำดับที่ 9 พระอธิการสมบุญตั้งแต่ พ.ศ.2524 ถึง พ.ศ.2530 ลำดับที่ 10 พระอธิการเย็น ตั้งแต่ พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2538 ลำดับที่ 11พระใบฎีกาบรรจง ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ.2539 ปัจจุบันพระอธิการวัชระ ชุตินธโร

วัดใหม่ดงกระทงยาม ตั้งเมื่อปี พ.ศ.2547 เดิมชื่อวัดเงกระทงยาม ต่อมาท่านพระครูศรีพนาภิรมย์ (ปล่ง) ได้ประชุมหารือชาวบ้านและมัมติให้ใช้ชื่อว่าวัดใหม่ดงกระทงยาม เพราะเดิมชาวบ้านแถบนี้เป็นผู้อพยพมาจากเวียงจันทร์เป็นกลุ่มๆ กล่ม 1 มีพระแก้วกล้าภรรยาชื่ออุมา กลุ่มที่ 2 มีคุณยายฮวด กลุ่มที่ 3 ขุนแสวง เป็นหัวหน้าตั้งบ้านเรือน เรียกว่าบ้านใหม่และได้สร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นที่ทำบุญของชาวบ้านและได้พัฒนามาตามลำดับและในสมัยที่ท่านพระครูบรรหารธรรมกิจ ได้พัฒนาวัดจนเจริญรุ่งเรืองอย่างมากโดยได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ กุฏิ ศาลาการเปรียญ และได้มีการจัดใหมีการศึกษาพระปริยัติธรรมขึ้นเมื่อ พ.ศ.2474 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2480


image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 299,271