วัดใหม่นาบุญ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ประวัติวัด

ชื่อวัดใหม่นาบุญ ตั้งอยู่ที่บ้านวังทะลุ หมู่ที่ 3 ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดนิกายมหานิกาย พิกัดของวัด 13.885072,101.588818 ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่(รวม) 25 ไร่ 2 งาน 73 ตารางวา ประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน 1 แปลง ลำดับที่ 1 โฉนด เลขที่ 9119 อาณาเขตวัดทิศเหนือ จดที่ดินว่างเปล่า ทิศใต้ จดโรงเรียนบ้านวังทะเล ทิศตะวันออก จดถนน คลองรั้ง-กรอกสมบูรณ์ ทิศตะวันตก จดลำคลองสาธารณะ มีกรรมสิทธ์ธรณีสงฆ์จำนวน 2 แปลง ลำดับที่ 1 โฉนด เลขที่ 7007 ลำดับที่ 2 โฉนด เลขที่ 3001 อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ลำดับที่ 1 อุโบสถ กว้าง 6.5 เมตร ยาว 19 เมตรรูปแบบ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำดับที่ 2 ศาลาการเปรียญ กว้าง 10 เมตร ยาว 40 เมตร รูปแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำดับที่ 3 ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 6 เมตร ยาว 21 เมตร รูปแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำดับที่ 4 ศาลาบำเพ็ญกุศล กว้าง 14.5 เมตร ยาว 28 เมตร รูปแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำดับที่ 5 กุฏิสงฆ์ จำนวน 14 หลัง อื่นๆ ณาปนสถาน 1 หลัง หอระฆัง 1 หลัง โรงครัว 1 หลังโรงพัสดุ 1 หลัง ปูชนียวัตถุ ประกอบด้วย พระประธานประจำอุโบสถ กว้าง 57 นิ้ว สูง 82 นิ้ว  ปางสะดุ้งมาร

พระประธานประจำศาลาการเปรียญ กว้าง 39 นิ้ว สูง 56 นิ้ว ปางสะดุ้งมาร ปูชนียวัตถุ อื่นๆ ได้แก่ พระประจำพระบรมธาตุ มหาจุฬามณี เจดีย์ศรีมหาโพธิ องค์ที่1 ขนาดหน้าตัก กว้าง 66 นิ้ว สูง 84 นิ้ว ปางสมาธิ องค์ที่2 ขนาดหน้าตัก กว้าง 63 นิ้ว สูง 82 นิ้ว ปางสมาธิ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่17/1 /2534เขตวิสุงคาม  กว้าง 23 เมตร ยาว 35 เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสมาแล้วทั้งสิ้น จำนวน 3รูป ลำดับที่ 1 พระอาจารย์พี ลำดับที่ 2 พระอธิการเบ้า สุทินฺโน ปัจจุบันพระครูบุญเขตตาภรณ์

วัดใหม่นาบุญ ตั้งเมื่อเดือน เมษายน พ.ศ.2500 โดยมีกลุ่มชาวบ้านที่มีจิตศรัทธากลุ่มหนึ่ง ได้แก่ นางเมือง โพศรี นายสง่า ชิดตระกูล ได้ร่วมกันถวายที่ดิน ณ บริเวณริมคลองสาธารณะ บ้านวังทะลุ หมู่ที่ 3 ต.กรอกสมบูรณื อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ได้ตั้งเป็นสำนักสงฆ์ มีพระอาจารย์พีเป็นเจ้าสำนัก รูปแรก พระอธิการเบ้า เป็นเจ้าสำนักรูปที่2 และมีพระเถระรักษาการต่อหลายรูป จนได้ยกฐานะจากสำนักสงฆ์ เป็นวัด ชื่อวัดใหม่นาบุญโดยมีพระครูบุญเขตตาภรณ์ เป็นเจ้าอาวาสจนถึงปัจจุบัน


image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 299,114