วัดใหม่ประชุมชน อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ประวัติวัด

ชื่อวัดใหม่ประชุมชน ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเต่าชน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดนิกาย มหานิกาย พิกัดของวัด 13.826567,101.550485 ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ (รวม) 8ไร่1งาน 93 ตารางวา ประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน 1 แปลง ลำดับที่ 1 โฉนด เลขที่ 12092 อาณาเขตวัดทิศเหนือ จดทางสาธารณะประโยชน์ ทิศใต้ จดโรงเรียนวัดใหม่ประชุมชน ทิศตะวันออก จดที่นางส่วย คงเสือทิศตะวันตก จดสวนบุญสว่าง มีกรรมสิทธ์ธรณีสงฆ์จำนวน 2 แปลง ลำดับที่ 1 โฉนด เลขที่ 12181 ลำดับที่ 2 โฉนด เลขที่ 28640 อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ลำดับที่ 1 อุโบสถ กว้าง 7 เมตร ยาว 20 เมตรสร้างเมื่อ พ.ศ. 2526 รูปแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำดับที่ 2 ศาลาการเปรียญ กว้าง 20 เมตร ยาว 36 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2553 รูปแบบ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำดับที่ 4 วิหาร กว้าง 5.5 เมตร ยาว 12.5 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2549 รูปแบบอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ลำดับที่ 5 ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 14.5เมตร ยาว 23 เมตร สร้างเมื่อพ.ศ.2557 รูปแบบ อื่นๆ โดมเหล็ก ลำดับที่ 6 ศาลาบำเพ็ญกุศลกว้าง 13 เมตรยาว 20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2548 รูปแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำดับที่ 7 กุฏิสงฆ์ จำนวน 11 หลังอื่นๆ ณาปนสถาน 1 หลัง หอระฆัง 1 หลัง หอกลอง 1 หลัง โรงครัว 1 หลัง โรงพัสดุ 1 หลัง เรือนรับรอง 1 หลัง ปูชนียวัตถุ ประกอบด้วย พระประธานประจำอุโบสถ กว้าง 60 นิ้ว สูง 180 นิ้ว ปางสมาธิ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ กว้าง 60 นิ้ว สูง 180 นิ้ว ปางพระพุทธชินราช ปูชนียวัตถุ อื่นๆ ได้แก่ หินแกะสลักพระแม่กวนอิม,หินแกะสลักจตุคามรามเทพ,หินแกะสลักพระพิฆเนศ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 20/9/2542 เขตวิสุงคาม  กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2550 การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสมาแล้วทั้งสิ้น จำนวน 4 รูป ลำดับที่ 1 พระอธิการพัน ลำดับที่ 2 พระอธิการทองพูน ลำดับที่ 3 พระครูมงคลธรรมสโมธาน ปัจจุบันพระอธิการเผด็จ สุจิตฺโต

วัดใหม่ประชุมชน ตั้งเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2526 เดิมชื่อวัดหนองเต่าชน เนื่องจากเมื่อประมาณ พ.ส.2500 ชาวบ้านหนองเต่าชน ,วังตะพาน,โคกเข็ง,โคกยายเค มีมติให้สร้างวัดขึ้น โดยนายบุญมี งามวงศ์  และญาติได้บริจาคที่ไร่  ต่อมาพ.ศ.2512 ได้ย้ายวัดจากที่เดิมมาตั้งใหม่ห่างกันเล็กน้อย โดยนายเซียง ป้องกันได้บริจาค ที่และตั้งชื่อใหม่ว่าวัดใหม่ประชุมชน ได้ดำเนินการขออนุญาติสร้างวัดเมื่อ วันที่ 27 กันยายน 2521 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2542 โดยมีพระอธิการสุม ปัจจุบันเป็นพระครูมงคลธรรมสโมธาน เป็นเจ้าอาวาส และปัจจุบันยกเป็นเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์ และปัจจุบัน พระอธิการเผด็จ เป็นเจ้าอาวาส


image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 299,190