วัดอินทรแบก อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ประวัติวัด

ชื่อวัดอินทรแบก ตั้งอยู่ที่บ้านท่าประชุม หมู่ที่ 3 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดนิกาย มหานิกาย พิกัดของวัด 13.973307,101.509477 ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่(รวม) 14 ไร่ 0 งาน 50 ตารางวา ประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน 1 แปลง ลำดับที่ 1 โฉนด เลขที่ 4226 อาณาเขตวัดทิศเหนือ จดติดกับแม่น้ำปราจีนบุรี ทิศใต้ จดติดกับแม่น้ำปราจีนบุรี ทิศตะวันออก จดติดกับชุมชนหมู่ที่ ๓ ตำบลศรีมหาโพธิ ทิศตะวันตก จดติดกับชุมชนหมู่ที่ ๒ ตำบลศรีมหาโพธิ มีกรรมสิทธ์ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง ลำดับที่ 1 โฉนด เลขที่ 3404 อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ลำดับที่ 1 อุโบสถ กว้าง 25.6 เมตรยาว 34.4 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2303 รูปแบบปูน ลำดับที่ 2 ศาลาการเปรียญ กว้าง 16.2 เมตร ยาว 26.9เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2512 รูปแบบอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ลำดับที่ 3 หอสวดมนต์ กว้าง 8 เมตร ยาว 17.3เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2547 รูปแบบคืออาคารปูน ลำดับที่ 4 วิหาร กว้าง 22 เมตร ยาว 24.7 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2528 รูปแบบอาคารปูน ลำดับที่ 5 ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 14.5 เมตร ยาว 21.3 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2560 รูปแบบศาลาปูน ลำดับที่ 6 ศาลาบำเพ็ญกุศล กว้าง 29.7 เมตร ยาว 39.4 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2528 รูปแบบอาคารปูน ลำดับที่ 7 กุฏิสงฆ์ จำนวน 9 หลัง อื่นๆ ณาปนสถาน 1 หลัง หอระฆัง 1 หลังหอกลอง 1 หลัง โรงพัสดุ 2 หลัง เรือนรับรอง 1 หลัง ปูชนียวัตถุ ประกอบด้วย พระประธานประจำอุโบสถกว้าง 1.6 นิ้ว สูง 2 นิ้ว ปางมาวิชัย พระประธานประจำศาลาการเปรียญ กว้าง 75 นิ้ว สูง 95 นิ้ว ปางมาวิชัย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่29 /5/2560 เขตวิสุงคาม กว้าง 16 เมตร ยาว 24 เมตร การเผยแผ่ เป็นหน่วยอบรมประจำตำบล (อ.ป.ต.) แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ.2559 ผลงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (เช่นเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น/วัดที่ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล 5 ดีเด่น/อ.ป.ต.ดีเด่น หรืออื่น ๆ) การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสมาแล้วทั้งสิ้น จำนวน 7 รูป ลำดับที่ 1 พระครูใหญ่ ลำดับที่ 2 พระวินัยธรพิมพ์ ลำดับที่ 3 พระมหาเพชร ลำดับที่ 4 พระมหาเปรียญ ลำดับที่ 5 พระครูญาณวิชัย ลำดับที่ 6 พระมหาวิชัย ปภสฺสโร ปัจจุบันพระครูวินัยธรสุรชัย อคฺคธมฺโม

วัดอินทรแบก เมื่อปีพุทธศักราช 2303 ปลายกรุงศรีอยุธยา นายบึ้งซึ่งเป็นชาวจีนได้ปรึกษาหารือประชาชน ในบริเวณท่าเขมร ซึ่งนับถือศาสนาพุทธ ทำการขอสร้างวัดเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาศาสนา เมื่อได้ตกลงกันแล้วจึงได้ไปปรึกษากับข้าราชการ ในสมัยนั้นมี  “นายภาษี” (ตำแหน่งทางราชการในขณะนั้น) จัดสรรและทำโฉนดที่ดินทั้งส่วนที่เป็นของประชาชน และส่วนที่เป็นของวัด จึงได้พื้นที่ในการสร้างวัดทั้งสิ้น 35 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดในปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรก เมื่อปีพุทธศักราช 2303 ในรัชสมัยสมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ (สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์) แห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวง เมื่อได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้วจึงได้เริ่มต้นการสร้างวัด โดยใช้ระยะเวลาในการสร้างเป็นเวลา 6 ปี (พุทธศักราช 2303 ถึง 2309) จึงแล้วเสร็จปีพุทธศักราช 2558 ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถครั้งใหญ่ โดยยกพื้นให้สูงขึ้นจากเดิมเพื่อป้องกันอุทกภัย และมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบทั้งหมด ในการนี้พระมหาวิชัย ปภสฺสโร เจ้าอาวาสวัดอินทรแบก เจ้าคณะตำบลศรีมหาโพธิ พร้อมด้วยกรรมการวัด ได้ทำการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา เป็นครั้งที่ 2 เนื่องจากวิสุงคามสีมาที่ได้รับพระราชทานเมื่อครั้งก่อตั้งวัดนั้นได้สูญหายไปตามกาลเวลา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี  มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวิสุงคามสีมาแก่วัดอินทรแบก ตามประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พุทธศักราช 2560


image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 299,114