วัดกรุงราษฎร์บำรุง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประวัติวัด

วัดกรุงราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่ที่บ้านกุงเลขที่ 80 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พิกัดของวัด 13.922975,101.835917 สังกัดนิกาย มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่รวม 70 ไร่ 1 งาน 74 ตารางวา ประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน 3 แปลง ลำดับที่ 1 โฉนดเลขที่ 8617 ลำดับที่ 2 โฉนดเลขที่8586 ลำดับที่ 3 โฉนด เลขที่ 10822 อาณาเขตวัดทิศเหนือ จดถนนสาธารณะหมู่บ้าน ทิศใต้ จดหมู่บ้าน  ทิศตะวันออก จดโรงเรียนบ้านกรุง ทิศตะวันตก จดหมู่บ้าน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ลำดับที่ 1 อุโบสถ กว้าง 12 เมตร ยาว 18 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2484 รูปแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำดับที่ 2 ศาลาการเปรียญ กว้าง 18 เมตร ยาว 36 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520 รูปแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำดับที่ 3 หอสวดมนต์ กว้าง 18 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2540 รูปแบบอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ลำดับที่ 4 ศาลาบำเพ็ญกุศล กว้าง 16 เมตร ยาว 18 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2540 รูปแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำดับที่ 5 กุฏิสงฆ์ จำนวน 9 หลัง ณาปนสถาน 1 หลัง ปูชนียวัตถุอื่นๆ ได้แก่ พระแก้วนิลกาฬ       ตู้พระไตรปิฏก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ. 2484 เขตวิสุงคาม กว้าง 12เมตร ยาว 18เมตร การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม รายละเอียด/ระดับชั้น เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2486 การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสมาแล้วทั้งสิ้น จำนวน 13 รูป ลำดับที่ 1 พระครูนนท์ลำดับที่ 2 พระคณูกล่ำ ลำดับที่ 3 พระพรหมมา ลำดับที่ 4 พระอุย ลำดับที่ 5 พระมุม ลำดับที่ 6 พระผาลำดับที่ 7 พระเอี่ยม ลำดับที่ 8 พระพัว ลำดับที่ 9 พระบัวศรี ลำดับที่ 10 พระพา ลำดับที่ 11 พระน้อยลำดับที่ 12 พระครูไพศาลวุฒิคุณ ตั้งแต่ พ.ศ. 2484 ถึง พ.ศ. 2530 ปัจจุบัน พระครูโชติพรหมคุณ ตั้งแต่ พ.ศ. 2530 ถึงปัจจุบัน

วัดกรุงราษฎร์บำรุง ตั้งเมื่อ พ.ศ.2310 วัดได้ก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยราชกาลที่ 1 ชาวเวียงจันทร์ได้ถูกเกณฑ์มาช่วยสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อสร้างเสร็จแล้ว พระยาครูนนท์ ได้นำชาวบ้านเวียงจันทร์เดินทางไปถึงพื้นที่ราบลุ่มแควพระปรงได้ตั้งถิ่นฐาน ต่อมาเกิดโรคระบาดได้อพยพไปที่ดอนบ้านสระหนองใหญ่ อยู่ได้ไม่นานก็ย้ายมาอยู่บ้านน้ำสร้างใหญ่ และย้ายมาอยู่ที่บ้านกรุงเก่า และบ้านกุง จนได้ก่อสร้างวัดกรุงราษฎร์บำรุงขึ้นที่บ้านกุงในปัจจุบัน 


image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 299,271