วัดหนองจรเข้ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประวัติวัด

วัดหนองจรเข้ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองจรเข้ เลขที่ 58/1 หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดนิกาย ธรรมยุต พิกัดของวัด 13.964618,101.797915 ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่รวม 21 ไร่ 1 งาน45 ตารางวา ประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน 1 แปลง โฉนด เลขที่ 7580 อาณาเขตวัด ทิศเหนือ จดที่ดินนายพา ซุยเจริญ ทิศใต้ จดที่ดินนางบรรจง นึกได้ ทิศตะวันออก จดที่ดินนางคำ เปรมศรี ทิศตะวันตก จดทางสาธารณะ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ลำดับที่ 1 อุโบสถ กว้าง 9.25 เมตร ยาว 19.16 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2535 รูปแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำดับที่ 2 ศาลาการเปรียญ กว้าง 16.36 เมตร ยาว 21.01เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2541 รูปแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำดับที่ 3 หอสวดมนต์ กว้าง 15 เมตร ยาว 15เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2558 รูปแบบอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ลำดับที่ 4 วิหาร กว้าง 3 เมตร ยาว 4เมตรสร้างเมื่อพ.ศ. 2535 รูปแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำดับที่ 5 กุฏิสงฆ์ จำนวน 11 หลัง หอระฆัง 1 หลัง หอกลอง 1 หลัง โรงครัว 1 หลัง โรงพัสดุ 1 หลัง ปูชนียวัตถุ ประกอบด้วย พระประธานประจำอุโบสถ กว้าง 3 เมตร สูง 4 เมตร ปางมารวิชัย พระประธานประจำศาลาการเปรียญ กว้าง 3 เมตร สูง 4 เมตร ปางมารวิชัย ปูชนียวัตถุ อื่นๆ ได้แก่ พระพุทธรูปปางต่างๆ ขนาดหน้าตัก50นิ้ว จำนวน3องค์ ขนาดหน้าตัก30นิ้ว จำนวน10องค์ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2536 เขตวิสุงคาม กว้าง 25 เมตร ยาว 35เมตรการศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2530 การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสมาแล้วทั้งสิ้น จำนวน 1 รูป ปัจจุบัน พระปราจีนมุนี วิ. (ประวิทย์ อกิญฺจโน) ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 ถึง พ.ศ.2563

วัดหนองจรเข้ ตั้งวัดเมื่อวันที่30มกราคม พ.ศ.2530 ประวัติการสร้างวัดหนองจรเข้ เริ่มแรกได้มีผู้มีจิตศรัทธา 3ท่าน คือ นายขำ เศษสรี นายพา ซุยเจริญ และนางทองจันทร์ เศษสรี มีความประสงค์จะสร้างวัดประจำหมู่บ้านขึ้นเพื่อจะได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ และปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน จึงได้ร่วมกันบริจาคที่ดินรวมจำนวน 21ไร่ 1งาน 45ตารางวา โดยนำโฉนดที่ดินไปถวายท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์(วิน) อดีตเจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม และกรรมการมหาเถรสมาคม ซึ่งท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์(วิน) ได้โปรดเมตตารับที่ดินไว้เพื่อดำเนินการก่อสร้างวัดในความอุปถัมถ์  วันอาทิตย์ที่3กุมภาพันธ์ พ.ศ.2523 ได้มีบัญชาให้ พระประวิทย์ อกิญฺจโน ซึ่งเป็นศิษย์ของหลวงปู่บุญทัน ฐิตสงฆ์ และท่านเจ้าคณะพระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) ให้มาพักจำพรรษาพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์-สามเณร-อุบาสิกา จำนวน 15รูป และพร้อมกันนี้ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์(วิน) ได้โปรดเมตตามาเป็นองค์ประธานวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างวัดโดยประทานนามวัดว่า "วัดป่าสุวรรณประดิษฐ์" และโปรดให้ก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆ ตามกำลังศรัทธาของพุทธศาสนิชน และเมื่อวันที่16มกราคม พ.ศ.2529 กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ และมหาเถรสมาคมได้อนุญาตให้ก่อสร้างวัดในวันที่30มกราคม พ.ศ.2530 กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ตั้งวัดหนองจรเข้ เป็นวัดในพระพุทธศาสนา   ในระหว่างการก่อสร้างวัดหนองจรเข้ ท่าเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีวงศ์(วิน) ได้เมตตาไปพักแรมและแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธศาสนิกชนเป็นประจำเสมอมา นอกจากนี้วัดหนองจรเข้ยังได้จัดให้มีการบวชชีพราหมณ์ปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่เริ่มสร้างวัดโดยมีท่านเจ้าคุณพระราชสังวรญาณ(หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) เป็นพระอาจารย์อบรมกัมมัฏฐาน  ในโอกาสมงคลสมัยที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์(วิน) ได้เจริญชนมายุครบ 86ปี คณะศิษย์วัดหนองจรเข้ ได้ร่วมกันสร้างอุโบสถน้อมถวายเป็นปูชนียานุสรณ์ พร้อมทั้งได้กราบอาราธนาท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์(วิน) เป็นองค์ประธานวางศิลาฤกษ์อุโบสถ เมื่อวันที่7มีนาคม พ.ศ.2535 ก่อสร้างเสร็จในเวบา 9เดือน 19วัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่13กรกฎาคม พ.ศ.2536 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง25เมตร ยาว35เมตร และในวันที่10เมษายน พ.ศ.2536 ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์(วิน) ได้กราบทูลอาราธนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ทรงพระเมตตาโปรดประทานถวายพระนามพระพุทธปฏิมาประธานว่า พระพุทธธรรมสารวินายกดิลกนาถ


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 48,889