วัดบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

ประวัติวัดบางกระเบา

ชื่อวัดบางกระเบา ตั้งอยู่ที่บ้านบางกระเบา หมู่ที่ 6 ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดนิกายมหานิกาย พิกัดของวัด 13.968495, 101.205434 ประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน 2 แปลงลำดับที่ 1 โฉนด เลขที่ 23   ลำดับที่ 2  โฉนด เลขที่ 2299 อาณาเขตวัด ทิศเหนือ จดที่เอกชน ทิศใต้ จดโรงเรียนวัดบางกระเบา ทิศตะวันออก จดแม่น้ำปราจีนบุรี ทิศตะวันตก จดทางสาธารณประโยชน์ มีกรรมสิทธ์ธรณีสงฆ์จำนวน 13 แปลง ลำดับที่ 1 โฉนด เลขที่ 6505 ลำดับที่ 2 โฉนดเลขที่ 13419 ลำดับที่ 3 โฉนด เลขที่ 5225 ลำดับที่ 4 โฉนด เลขที่ 16573 ลำดับที่ 5 โฉนด เลขที่ 4487ลำดับที่ 6 โฉนด เลขที่ 3184 ลำดับที่ 7 โฉนด เลขที่ 110 ลำดับที่ 8 โฉนด เลขที่ 851 ลำดับที่ 9 โฉนดเลขที่ 45 ลำดับที่ 10 โฉนด เลขที่ 39 ลำดับที่ 11 โฉนด เลขที่ 38 ลำดับที่ 12 โฉนด เลขที่ 5 ลำดับที่ 13 โฉนด เลขที่ 3 อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ลำดับที่ 1 อุโบสถ กว้าง 7.5 เมตร ยาว 15 เมตรสร้างเมื่อ พ.ศ. 2562 รูปแบบ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำดับที่ 2 ศาลาการเปรียญ กว้าง 18.5 เมตร ยาว36.5 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2518 รูปแบบ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำดับที่ 3 ศาลาอเนกประสงค์กว้าง 15 เมตร ยาว 19.7 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2546 2556 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำดับที่ 4 ศาลาบำเพ็ญกุศล กว้าง 24.15 เมตร ยาว 8.2 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2556 รูปแบบ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำดับที่ 5 กุฏิสงฆ์  จำนวน 9 หลัง  อื่นๆ ณาปนสถาน 1 หลัง หอระฆัง 2 หลัง หอกลอง 2 หลัง โรงครัว 2 หลัง โรงพัสดุ 1 หลัง เรือนรับรอง 1 หลัง ปูชนียวัตถุ ประกอบด้วย พระประธานประจำอุโบสถกว้าง 88 นิ้ว สูง 102 นิ้ว ปางประทานพร พระประธานประจำศาลาการเปรียญ กว้าง 48 นิ้ว สูง 63 นิ้ว ปางปางมารวิชัย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 13/12/ 2441 เขตวิสุงคาม การศึกษา มีศูนย์อบรมเด็กก่อนวัยเรียน เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2549 การเผยแผ่ เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด แห่งที่ 1แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ.2544 มติ มส. ครั้งที่ 28/2544 เป็นหน่วยอบรมประจำตำบล (อ.ป.ต.)  แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ.2551 การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาสมาแล้วทั้งสิ้น จำนวน 4 รูป ลำดับที่ 1 พระครูสิทธิสารคุณลำดับที่ 2 พระครูพิพัฒน์สารธรรม ลำดับที่ 3 พระราชภัทรธาดา ตั้งแต่ พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ.2557 ปัจจุบันพระมหาสมนึก กิตฺติโสภโณ ตั้งแต่ พ.ศ.2558 ถึงปัจจุบัน ได้รับรางวัล/ประกาศนียบัตร/ประกาศเกียรติคุณ ฯลฯ  ได้รับคัดเลือกเป็นอุทยานการศึกษาในวัด แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ.2538 รางวัล วัดพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เมื่อปี พ.ศ.2562

วัดบางกระเบา พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยุ่เลขที่ 36 หมุ่ 6 ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี มีพื้นที่ตั้งวัด 32 ไร่ 9 ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์ 374 ไร่ 3 งาน เดิมชื่อว่า "วัดน้อยนางหงส์" โดยมีนายน้อยและนางหงส์เป็นผู้ก่อตั้ง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2441 เรียกตามลักษณะพื้นที่ว่า "วัดบางกระเบา ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนม์พรรษาครบ 6 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2542 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2543


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 48,948