พศจ.ปราจีนบุรี ร่วมประชุมพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2567

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 201 (พานหิน) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2567 โดยการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์นั้นจะเสนอให้แก่บุคคลที่ได้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ของประเทศ ศาสนา และประชาชน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี โดยถือตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 ในการนี้ นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี เเละนางนงลักษณ์ แดงรัศมีโสภณ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 299,114